Kulturminner

Kulturminner er definert som «[…] alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til».

Mennesker har til alle tider satt spor etter seg. Kulturminner og kulturmiljøer preger landskapet rundt oss. De representerer en ressurs som ikke er fornybar – og nettopp derfor er det viktig å ta vare på kulturminnene for kommende generasjoner og forvalte dem på en måte som sprer kunnskap om fortiden.

Vår hjemkommune Unjárga/Nesseby er en av Norges mest kulturminnetette kommuner.

Nesseby er en samisk kommune og kulturminnene her inngår i den samiske kulturhistorien. Mange av kulturminnene er viktige i fortellingen om samenes historie utover det lokale, de viser sentrale trekk ved utviklingen av samisk kulturhistorie på nasjonalt og internasjonalt plan.

Hele Várjjat / Varanger er usedvanlig rik på kulturminner fra alle perioder etter siste istid og fram til i dag, det vil si et tidsspenn på nesten 12 000 år. Området har vært kjent for arkeologer de siste 100 år og vel så det, og mange kulturminnetyper er identifisert og registrert gjennom utgravninger utført her.

En utfordring for ivaretakelse av kulturminnene i Varanger er vardebygging og uttak av steinheller til bruk ved hus, hytter og hager. Dette skjer gjerne i områder nær vei, og langs hele nordsiden av Varangerfjorden er det nettopp i steinurene på begge sider av veien at de fleste kulturminnene er , særlig graver. Vi ber publikum om å la steinene ligge der de er, det er ikke lov å verken bygge varder eller hente ut stein fra naturen.

Transteinen Mortensnes

Kulturminneplan Unjárgga gielda / Nesseby kommune

Kulturminneplan Unjárgga gielda / Nesseby kommune. På oppdrag fra kommunen utformet VSM denne kulturminneplanen. Den ble ...

Murgiid / Klubben

Murggiid/Klubben er en kjent fjellformasjon og fiskeméd som er kjent både i folkeminnet og i skriftlige ...

Ceavccageađge / Mortensnes

Ceavccageađge / Mortensnes er et av de rikeste og mest særpregede kulturminneområder i Skandinavia. Stedet utmerker ...