Skoltebyen

Før grenseoppgangen i 1826 var det siidaer som avgrenset bruksområder og samfunnsorganisering. De nasjonale grensene introduserte nye premisser og strukturer for området, som førte til at skoltesamenes levemåte ble endret. Skoltebyen ble en helårig boplass hvor det fram til ca.1980 bodde flere skoltesamiske familier fast, mens i dag er det kun ett hus som er bebodd hele året rundt.

Miljøverndepartementet fredet Skoltebyen som kulturminneområde i september 2000, for å ta vare på de kulturhistoriske, religiøse og landskapsmessige verdier.

Sametinget har i henhold til fordelingsforskriften utarbeidet og vedtatt en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel- og formidlingstiltak i Skoltebyen.  Ä´vv skoltesamisk museum har ansvar for skjøtselsarbeid i Skoltebyen og mottar årlig tilskudd fra Sametinget. Arbeidet blir gjort av lokal ungdom som blant annet slår gresset med ljå og tørker høyet på hesjene.

Det er totalt ca. 100 kulturminner i området. Det er blant annet fem fredede bygninger, spor etter gammer (torvhus), svake forsenkninger etter lafta tømmerhus og mange graver.

St. Georgs kapell


Den russisk-ortodokse kirken startet kristningen av skoltesamer på 1500-tallet. Tradisjonen forteller at munken Trifon bygde kapell i Pasvik- og Neiden-siidaene i 1565.  Den eksisterende bygningen i Neiden fikk navn St.Georgs kapell, og er trolig et par hundre år gammel. Inne i kapellet er det en altertavle, et alter og flere ikoner.

Området rundt St. Georgs kapell ble brukt som gravplass fram til begynnelsen av 1900-tallet. De fleste identifiserbare gravene er innenfor inngjerdingen, men gravfeltet strekker seg også utenfor gjerdet. Gravene tegner seg dels som forsenkninger eller søkk, dels som svake, steinsatte forhøyninger, noen ganger med et innvendig søkk. Man vet ikke med sikkerhet hvor stor utstrekning gravplassen har, eller hvor gammel den er.

I 1915 ble flere graver utenfor kirkegårdsgjerdet åpnet i forbindelse med antropologiske studier. Levningene etter 94 personer ble fraktet til Anatomisk institutt i Oslo hvor det ble datert at de eldste er fra 1300-tallet.  Alle de utgravde levningene fra Skoltebyen ble gjenbegravet i 2011.

Hver sommer, i slutten av august, holdes det en ortodoks pilgrimsferd i skoltesamiske områder i Finland og Norge. Den avsluttes ved St. Georgs kapell i Skoltebyen med gudstjeneste og vannvielsesseremoni.

skoltebyen_iA